انتخابات مقدماتی در ویرجینیا در "سه شنبه بزرگ"

11 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

يكی از ايالتهايی كه انتخابات مقدماتی در آن در حال برگزاري است، ايالات ويرجينياست. ويرجينيا يكی از ١١ ايالتي است كه نتيجه رأی گيری در آن تصوير روشن تری از رقابت نهايی بر سر مقام رياست جمهوری را معلوم می‌كند. گزارش نگار محمدی