جو بایدن همه را به صبر و شکیبایی تا پایان شمارش آرا دعوت کرد

16 آبان 1399