نمایی از کسوف یا خورشیدگرفتگی تاریخی در آمریکا

30 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.