خواننده مشهور آمریکایی از مخالفان واکسیناسیون خواست که برای شکست کرونا، واکسن بزنند

14 اسفند 1399