با واکسن اضافی کرونا چه باید کرد؛ هدرندادن به هر قیمتی یا زدن به افراد فاقد شرایط

13 اسفند 1399