حمله به شهروندان در لاس‌وگاس موضوع آزادی اسلحه را به بحث اصلی کنگره آمریکا تبدیل کرد

12 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرگ ده ها از شهروندان آمريکا در تيراندازی شهر لاس وگاس، بحث مربوط به قانون آزادی حمل اسلحه را در کنگره آمريکا يک بار ديگر زنده کرد. در اين رخداد نيز قانونگذاران آمريکا از هر دو حزب يکديگر را متهم می کنند که از اين بحث به عنوان حربه ای سياسی برای کوبيدن يکديگر استفاده می کنند.