گزارش شهلا آراسته از سه قطعنامه کنگره برای ممنوع کردن فروش سلاح به عربستان و امارات

27 تیر 1398