گزارش شهلا آراسته از نشست کمیته سنا درباره اختیارات نظامی دولت ترامپ با حضور مقامات دولتی

02 مرداد 1398