ادامه بن بست در مذاکرات برای حل اختلاف درباره تامین امنیت مرزی و تعطیلی دولت آمریکا

25 دی 1397