نتایج اولیه آزمایش واکسن شرکت آمریکایی می‌گوید در مسیر موفقیتی بزرگ است

17 مرداد 1399