برآورد فرمانده سنتکام از خطر جمهوری اسلامی ایران با کاهش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه

02 اردیبهشت 1400