شبیه سازی جنگ داخلی آمریکا برای نسل جدید

14 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بیش از ۱۵۰ سال از جنگ داخلی آمریکا می گذرد. برخی از آمریکاییان برای حفظ تاریخ این کشور در یکی از میدان های نبرد نیروهای شمال و جنوب آن جنگ داخلی را شبیه سازی می کنند.