شبیه سازی جنگ داخلی آمریکا برای نسل جدید

14 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از ۱۵۰ سال از جنگ داخلی آمریکا می گذرد. برخی از آمریکاییان برای حفظ تاریخ این کشور در یکی از میدان های نبرد نیروهای شمال و جنوب آن جنگ داخلی را شبیه سازی می کنند.