تحلیلگر آمریکایی: جزئیات زیادی از اقدام دولت و بخش خصوصی چین برای خرید نفت ایران نداریم

24 مرداد 1398