دلیل تحریم و محدودیت جدید آمریکا علیه مقامات و شرکت های چینی چیست؛ دفاع از مسلمانان اویغور

17 مهر 1398