بولتون: برای حفاظت از متحدان مان موشک های میانبرد در جنوب شرقی آسیا مستقر می کنیم

15 مرداد 1398