رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید آمریکایی که واکسن زده‌اند، دیگر نیاز به ماسک ندارند

25 اردیبهشت 1400