دولت بایدن قصد دارد مراکز واکسیناسیون ایجاد کند؛ آغاز طرح در کالیفرنیا

17 بهمن 1399