تدابیر امنیتی مراکز خرید در آمریکا و کانادا در واکنش به تهدیدهای الشباب

04 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در پی تهدید گروه پیکارجوی الشباب وابسته به القاعده که مراکز خرید در آمریکا و کشورهای غربی را هدف قرار خواهد داد،وزیر امنیت داخلی آمریکا از مردم خواست،آگاه ،هشیار و محتاط باشند.در همین حال،برخی از مراکز خرید در آمریکا و کانادا در واکنش به تهدیدهای الشباب تدابیر امنیتی شدیدتری را به اجرا گذاشته اند.