آغاز بکار رییس جمهوری جدید افغانستان

11 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از ماهها مجادله در افغانستان رییس جمهوری جدیدی آغاز بکار کرد و توافق امنیتی میان افغانستان و آمریکا با ماهها تاخیر امضا شد. ولی دولت جدید با مشکلات شدید اقتصادی و تهدید خیزش دوباره طالبان در آن کشور روبه روست.