سخنگوی طالبان هم گفتگوی سازنده با آمریکا را تائید کرد؛ اما این گروه انتخابات افغانستان را تحریم کرد

15 مرداد 1398