گفتگو با صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان؛ همه به برقراری صلح کمک کنند

19 شهریور 1398