در ۴۰۰ سالگی ورود نخستین بردگان آفریقایی به آمریکا دانش‌آموزان امروزی چه تصوری از دوران برده‌داری دارند

24 شهریور 1398