نشست مرکز «مطالعات استراتژیک و بین المللی» با حضور معاون وزیر خزانه داری آمریکا درباره اثر تحریم ها بر اقتصاد خارجی

09 مرداد 1398