مهمترین بخش سخنان پرزیدنت ترامپ از نظر پاتریک کلاسون از موسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن

17 بهمن 1397