کاهش تولید یکی از واکسن‌های کرونا در بریتانیا؛ امید به ادامه واکسیناسیون همگانی

30 دی 1399