چرا «اتحاد علیه ایران اتمی» با برگزاری کنفرانسی درباره تجارت با ایران مخالف است

08 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحاد علیه ایران اتمی، مستقر در نیویورک به شرکت کنندگان در کنفرانسی که اخیرا در لندن برای بررسی امکانات تجارت با ایران تشکیل شده بود، با درج یک آگهی تمام صفحه ای در روزنامه انگلیسی تلگراف علیه آنچه که خطرات متعدد و جدی در مورد سرمایه گذاری و مناسبات تجاری با ایران توصیف می کند، هشدار داده است.