نگرانی شدید یونیسف از شیوع شدید و سریع کرونا در هند و مبتلا شدن شمار زیادی از کودکان

19 اردیبهشت 1400