پوشش هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اول مهرماه توسط صدای آمریکا

29 شهریور 1398