وضعیت پروژه های عمرانی ناتمام در ایران

08 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارشی از صدای آمریکا در مورد وضعیت پروژه های عمرانی ناتمام و منابعی که در این سال ها در ایران به هدر رفته اند.