اولین نمونه از تاکسی های هوایی برای دهه آینده

12 مرداد 1397