بیکاری در ایران

27 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیکاری در ایران دامن خیلی از افراد و خانواده ها را گرفته است و برنامه سرمایه به گزارشی در این زمینه پرداخته است.