آزمایش و طرح ذرمانی سریع و ارزان تر برای بیماری سل

24 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت؛ با روزآمد کردن راهنمای تشخیص و معالجه سل مقاوم به درمان یا سوپر باگ، به کشورهای عضو توصیه کرد، از یک تست آزمایشگاهی جدید و طرح درمانی سریع تر و ارزان تری برای بیماران مبتلا استفاده کنند. گزارش شیده رضایی