چهار میلیارد و چهارصد میلیون دلار تعهد کمک به آوارگان سوری

08 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

اهدا کنندگان بین المللی متعهد شده اند امسال تقریبا چهار میلیارد و چهار صد میلیون دلار کمک های انساندوستانه به سوریه و کشورهای همسایه که به آوارگان سوری پناه داده اند، یاری دهند.