دبیرکل سازمان ملل به صدای آمریکا: دوره دخالت نظامی در کشورهای آمریکای جنوبی گذشته است

17 بهمن 1397