دبیر کل سازمان ملل موج فزاینده نژادپرستی و بیگانه هراسی در جهان را غیرقابل قبول دانست

06 اسفند 1397