گزارش مقام سازمان ملل بعد از سفر پنج روزه به دو شهر بزرگ یمن؛ امیدها و نگرانیها درباره این کشور

08 مرداد 1398