سازمان ملل می گوید جنگ ها به مرگ و آسیب به ۱۲ هزار کودک منجر شد؛ گزارش بهنام ناطقی

09 مرداد 1398