چیدمانی در باغ سازمان ملل به یاد کودکانی که به خاطر جنگ در مدارس امسال غایب هستند

18 شهریور 1398