نگاهی به مجمع امسال سازمان ملل؛ آیا رهبران دنیا ناامید شده‌اند و از آینده واهمه دارند؟

08 مهر 1398