شهروندان اوکراين هنوز خواسته هايی دارند

07 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

با آنکه نسبتاً زندگی عادی به کیف، پایتخت اوکراین بازگشته است، شهروندان هنوز خواست هائی دارند. فعالان از رئیس مجلس که رئیس جمهوری موقت نیزهست و رهبران احزاب اپوزیسیون خواستند تا نامزد تصدی وزراتخانه ها را در میدان استقلال معرفی کنند، در غیرآنصورت در انتظار راهپیمائی آنها بسمت پارلمان باشند.