تحويل اجساد قربانیان پرواز مالزی به دولت اوکراین

31 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

اجساد قربانیان هواپيمای سقوط کرده مالزی از منطقه ای در شرق اوکراین ، روز سه شنبه به خارکف، شهر تحت کنترل دولت مرکزی اوکراين انتقال يافت. اين اجساد قرار است به هلند تحويل داده شود، چون هلند در اين واقعه متحمل بيشترين تلفات بوده است