درگيری بين دولت اوکراين و مخالفان

29 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در در گیری بین مخالفان دولت اوکراین با پلیس ضد شورش دست کم 3 نفر کشته وبیش از 100 نفر مجروح شدند. چند مامور پلیس هم از جمله مجروحان هستند. در گیری ها هنگامی روی داد که پلیس سعی کرد از نزدیک شدن معترضان به ساختمان پارلمان جلو گیری کند. گزارش از آرش پرند.