ادامۀ درگيری ها در شرق اوکراين

28 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

جدايی طلبان شرق اوکراين از تصرف دبالتسفه، در شرق اوکراين خبر داده اند. شهری که به دليل قرار داشتن در مناطق تحت کنترل جدايی طلبان طرفدار روسيه ، و اجرای توافق آتش بس هنوز درگير جنگی بی امان بود.