روسیه در صدور و تامین منابع گاز طبیعی اروپا

23 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روسیه در صدور و تامین منابع گاز طبیعی ِ اروپا، برترین جایگاه را دارد. تقریبا 30 درصد گاز مصرفی این قاره از روسیه وارد می شود و نیمی از حجم وارداتی این فرآورده از مسیر اوکراین می گذرد.