نمایشگاه «دموکراسی جدید» در اوکراین؛ نگاهی به کشتی مخوف

24 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک نمایشگاه هنر از آثار مدرن بحث برانگیز در شهر کی یف پایتخت اوکراین باز شده است با نام «دموکراسی جدید» که بازدید کنندگان را به چالش می کشد تا در ایده خود از یک دولت خوب تجدید نظر کنند.