عوامل اصلی چاقی در کودکان

20 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشی در انگلستان نشان می دهد که یکی از عوامل اصلی چاقی در کودکان بی توجهی والدین به افزایش وزن آنهاست. به این معنی که یکی از جدی ترین نگرانی های جامعه پزشکی که چاقی است و ممکن است تا آخر عمر گریبانگیر افراد شود ریشه در خانه و بی توجهی خانواده ها دارد.