فوتبالیستهای نوجوان مسلمان در بریتانیا و مشکل اسلام هراسی

25 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در بریتانیا، به گزارش سازمانی که نژاد پرستی در چارچوب فوتبال را زیر نظر دارد، می گوید بعد از آغاز جریان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فوتبالیست های کودک و نوجوانی که مسلمان هستند به طور روزافزونی در آن کشور هدف اسلام هراسی واقع می شوند.