توصیه های سازمان جهانی بهداشت برای مبارزه با آلودگی هوا در بریتانیا

01 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در شهرهای سراسر بریتانیا بخصوص در مناطق پر جمعیت، تلاش برای به اجرا گذاشتن توصیه های سازمان جهانی بهداشت بمنظور مقابله با آلودگی هوا مشهود است.