برنامه دولت بریتانیا برای ساخت دست و پای مصنوعی برای همه کودکان توان‌یاب این کشور

28 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت بریتانیا، با اختصاص مبلغ دو و یکدهم میلیون دلار، در نظر دارد، برای همه کودکان توان یاب آن کشور، که دست و پای شان را در جریان حادثه و به دلایل مختلف از دست داده اند، پروتز یا اندام مصنوعی کار بگذارد.