نگرانی از گسترش سرطان روده در بین بریتانیایی ها

07 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

بر اساس برآوردها حدود ۱۷۵نفر از بریتانیائی ها ممکن است به سرطان روده مبتلا شوند، این در حالیست که به گفته سازمان های غیر انتفاعی سلامت و بهداشت تنها یک پنجم بیمارستانها تست ژنتیکِ این بیماری را انجام می دهند و اکثر بیمارستانها دلیلِ عدم انجام آزمایش های ژنتیکی را مسائلِ مالی ذکر کرده اند.